นักลงทุนสัมพันธ์

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

(หน่วย: ล้านบาท)

งวดงบการเงิน ณ วันที่ งบปี 59
31/12/2559
ไตรมาส 2/60
30/06/2560
บัญชีทางการเงินที่สำคัญ    
สินทรัพย์รวม 3,171.30 3,879.36
หนี้สินรวม 2,195.03 2,934.75
ส่วนของผู้ถือหุ้น 976.27 944.61
มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว 750.00 750.00
รายได้รวม 1,203.24 429.74
กำไรสุทธิ 63.08 -9.15
กำไรต่อหุ้น (บาท) 0.09 -0.01