TH / EN

นักลงทุนสัมพันธ์

ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

17 ก.ค. 2561
การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการถือหุ้นรายใหญ่
17 ก.ค. 2561
แจ้งข่าวกรรมการลาออก ( แก้ไข )
17 ก.ค. 2561
SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 16 กรกฎาคม 2561
16 ก.ค. 2561
แจ้งข่าวกรรมการลาออก
05 มิ.ย. 2561
ตลาดหลักทรัพย์เพิ่มสินค้า : CHEWA-W1 เริ่มซื้อขายวันที่ 6 มิถุนายน 2561
31 พ.ค. 2561
แบบรายงานผลการขายของ ใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่เสนอขายให้แก่ ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อหุ้นเพิ่มทุน (F53-5) (แก้ไข-เพิ่มเติม)
30 พ.ค. 2561
แบบรายงานผลการขายของ ใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่เสนอขายให้แก่ ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อหุ้นเพิ่มทุน (F53-5)
25 พ.ค. 2561
แจ้งการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ (CHEWA-W1)
21 พ.ค. 2561
หุ้นเพิ่มทุนของ CHEWA เริ่มซื้อขายวันที่ 22 พฤษภาคม 2561
17 พ.ค. 2561
แบบรายงานผลการขายของ หุ้นสามัญ ที่เสนอขายให้แก่ ผู้ถือหุ้นสามัญเดิม (F53-5)
09 พ.ค. 2561
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3) (แก้ไข-เพิ่มเติม)
09 พ.ค. 2561
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3)
09 พ.ค. 2561
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2561
09 พ.ค. 2561
งบการเงินไตรมาสที่ 1/2561 (สอบทานแล้ว)
04 พ.ค. 2561
หุ้นเพิ่มทุนของ CHEWA เริ่มซื้อขายวันที่ 7 พฤษภาคม 2561
02 พ.ค. 2561
แบบรายงานการจัดสรรหุ้นปันผล (F53-5) (แก้ไข-เพิ่มเติม)
02 พ.ค. 2561
แบบรายงานการจัดสรรหุ้นปันผล (F53-5)
24 เม.ย. 2561
แจ้งการเผยแพร่หนังสือแจ้งสิทธิในการได้รับการจัดสรรและจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนและใบสำคัญแสดงสิทธิของ บริษัท ชีวาทัย จำกัด (มหาชน) ทางเว็บไซด์ของบริษัท
17 เม.ย. 2561
การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ขึ้นเว็บไซต์ของบริษัท
03 เม.ย. 2561
มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น