TH / EN

นักลงทุนสัมพันธ์

ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

28 ธ.ค. 2561
แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ CHEWA-W1 (F53-5)
13 ธ.ค. 2561
แจ้งการแต่งตั้งเลขานุการบริษัท
13 ธ.ค. 2561
กำหนดการใช้สิทธิของ CHEWA-W1
22 พ.ย. 2561
แจ้งโครงการสะสมหุ้นสำหรับพนักงาน
13 พ.ย. 2561
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2561
13 พ.ย. 2561
งบการเงินไตรมาสที่ 3/2561 (สอบทานแล้ว)
13 พ.ย. 2561
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 3 (F45-3)
09 พ.ย. 2561
การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 รวมถึงส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท
31 ต.ค. 2561
แจ้งการลาออกของเลขานุการบริษัท
11 ต.ค. 2561
ประกาศวันหยุดประจำปี 2562
12 ก.ย. 2561
แจ้งแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
03 ก.ย. 2561
แจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ครั้งที่ 2/2561
22 ส.ค. 2561
การไม่ปรับสิทธิของ CHEWA-W1
22 ส.ค. 2561
แจ้งการไม่ปรับราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ Chewa-W1
08 ส.ค. 2561
การจ่ายปันผลระหว่างกาล
08 ส.ค. 2561
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3)
08 ส.ค. 2561
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2561
08 ส.ค. 2561
งบการเงินไตรมาสที่ 2/2561 (สอบทานแล้ว)
31 ก.ค. 2561
รายงานการใช้เงินเพิ่มทุน (แก้ไข)
31 ก.ค. 2561
รายงานการใช้เงินเพิ่มทุน