TH / EN

นักลงทุนสัมพันธ์

ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

06 ธ.ค. 2560
แจ้งโครงการสะสมหุ้นสำหรับพนักงาน
13 พ.ย. 2560
การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 รวมถึงส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท
08 พ.ย. 2560
งบการเงินไตรมาสที่ 3/2560 (สอบทานแล้ว)
08 พ.ย. 2560
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 3 (F45-3)
08 พ.ย. 2560
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2560
01 พ.ย. 2560
ประกาศวันหยุดประจำปี 2561
22 ส.ค. 2560
แจ้งการแต่งตั้งเลขานุการบริษัท
11 ส.ค. 2560
งบการเงินไตรมาสที่ 2/2560 (สอบทานแล้ว)
11 ส.ค. 2560
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2560
11 ส.ค. 2560
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3)
17 ก.ค. 2560
การจัดตั้งบริษัทร่วมทุน (แก้ไข-เพิ่มเติม)
12 ก.ค. 2560
การจัดตั้งบริษัทร่วมทุน
21 มิ.ย. 2560
หนังสือแจ้งสารสนเทศ รายการที่เกี่ยวโยงกัน (การรับความช่วยเหลือทางการเงิน) (แก้ไข-เพิ่มเติม)
20 มิ.ย. 2560
หนังสือแจ้งสารสนเทศ รายการที่เกี่ยวโยงกัน (การรับความช่วยเหลือทางการเงิน)
26 พ.ค. 2560
แจ้งการจัดตั้งบริษัทร่วมทุน
12 พ.ค. 2560
งบการเงินไตรมาสที่ 1/2560 (แก้ไข กำไรต่อหุ้นของงบเฉพาะกิจการ ไตรมาส1 ปี /2559 ) (สอบทานแล้ว)
12 พ.ค. 2560
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3)
12 พ.ค. 2560
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2560
12 พ.ค. 2560
งบการเงินไตรมาสที่ 1/2560 (สอบทานแล้ว)
09 พ.ค. 2560
การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ขึ้นเว็บไซต์ของบริษัท