TH / EN

นักลงทุนสัมพันธ์

การประชุมผู้ถือหุ้น

การเสนอคำถามล่วงหน้า, วาระการประชุม และการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

เอกสาร ดาวน์โหลด
หลักเกณฑ์การให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในการเสนอวาระการประชุมและการเสนอชื่อบุุคคลเพื่อรับเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯเป็นการล่วงหน้า
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561
แบบเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561
แบบเสนอชื่อกรรมการในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561