นักลงทุนสัมพันธ์

โครงสร้างผู้ถือหุ้น

ณ วันที่ 10/03/2560
ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น (หุ้น) % หุ้น
1.  บริษัท ชาติชีวะ จำกัด 248,880,000 33.18
2.  TEE DEVELOPMENT PTE. LTD. 239,119,300 31.88
3.  นางจรูญลักษณ์ พานิชชีวะ 31,465,000 4.20
4.  นายพิชญ์ เทวอักษร 13,000,000 1.73
5.  น.ส.ศิริพัชร์ อมรรัตนชัยกุล 7,030,300 0.94
6.  นายสุขกมล ทรัพย์ดีมงคล 6,891,000 0.92
7.  น.ส.รวิษฎา เอกรัตนกิตติ 3,929,900 0.52
8.  นายปกครอง ผาสุขยืด 3,883,000 0.52