TH / EN

นักลงทุนสัมพันธ์

ราคาหลักทรัพย์

ชื่อย่อหุ้น: CHEWA
ราคาปิด: 1.33
เปลี่ยนแปลง: -0.02
ช่วงราคาระหว่างวัน: 1.32 - 1.37
สกุลเงิน: THB
ปริมาณซื้อขาย: 7,909,700
% เปลี่ยนแปลง: -1.48
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์: 0.97 - 1.51
ปรับปรุงเมื่อ:21 กันยายน 2561 (16:36)
Chart Type