TH / EN

นักลงทุนสัมพันธ์

ราคาหลักทรัพย์

ชื่อย่อหุ้น: CHEWA
ราคาปิด: 1.02
เปลี่ยนแปลง: -
ช่วงราคาระหว่างวัน: 1.01 - 1.03
สกุลเงิน: THB
ปริมาณซื้อขาย: 1,280,500
% เปลี่ยนแปลง: -
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์: 0.98 - 1.51
ปรับปรุงเมื่อ:22 มิถุนายน 2561 (16:37)
Chart Type