TH / EN

นักลงทุนสัมพันธ์

ราคาหลักทรัพย์

ชื่อย่อหุ้น: CHEWA
ราคาปิด: 1.42
เปลี่ยนแปลง: +0.04
ช่วงราคาระหว่างวัน: 1.38 - 1.46
สกุลเงิน: THB
ปริมาณซื้อขาย: 15,906,600
% เปลี่ยนแปลง: +2.90
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์: 1.11 - 1.65
ปรับปรุงเมื่อ:20 พฤศจิกายน 2560 (16:39)
Chart Type