TH / EN

นักลงทุนสัมพันธ์

ราคาหลักทรัพย์

ชื่อย่อหุ้น: CHEWA
ราคาปิด: 1.22
เปลี่ยนแปลง: -0.01
ช่วงราคาระหว่างวัน: 1.21 - 1.24
สกุลเงิน: THB
ปริมาณซื้อขาย: 6,713,600
% เปลี่ยนแปลง: -0.81
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์: 1.11 - 1.58
ปรับปรุงเมื่อ:20 กุมภาพันธ์ 2561 (16:38)
Chart Type