TH / EN

นักลงทุนสัมพันธ์

ราคาหลักทรัพย์

ชื่อย่อหุ้น: CHEWA
ราคาปิด: 1.16
เปลี่ยนแปลง: -0.01
ช่วงราคาระหว่างวัน: 1.15 - 1.17
สกุลเงิน: THB
ปริมาณซื้อขาย: 445,400
% เปลี่ยนแปลง: -0.85
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์: 0.97 - 1.51
ปรับปรุงเมื่อ:11 ธันวาคม 2561 (10:31)
Chart Type