TH / EN

นักลงทุนสัมพันธ์

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ดาวน์โหลด
ไตรมาส 2/2562
ไตรมาส 1/2562
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ดาวน์โหลด
ไตรมาส 2/2562
ไตรมาส 1/2562
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ดาวน์โหลด
ประจำปี 2561
ไตรมาส 3/2561
ไตรมาส 2/2561
ไตรมาส 1/2561
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ดาวน์โหลด
ประจำปี 2561
ไตรมาส 3/2561
ไตรมาส 2/2561
ไตรมาส 1/2561
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ดาวน์โหลด
ประจำปี 2561
ไตรมาส 3/2561
ไตรมาส 2/2561
ไตรมาส 1/2561
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ดาวน์โหลด
ประจำปี 2561
ไตรมาส 3/2561
ไตรมาส 2/2561
ไตรมาส 1/2561
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ดาวน์โหลด
ประจำปี 2560
ไตรมาส 3/2560
ไตรมาส 2/2560
ไตรมาส 1/2560
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ดาวน์โหลด
ประจำปี 2560
ไตรมาส 3/2560
ไตรมาส 2/2560
ไตรมาส 1/2560
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ดาวน์โหลด
ประจำปี 2560
ไตรมาส 3/2560
ไตรมาส 2/2560
ไตรมาส 1/2560
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ดาวน์โหลด
ประจำปี 2560
ไตรมาส 3/2560
ไตรมาส 2/2560
ไตรมาส 1/2560
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ดาวน์โหลด
ประจำปี 2559
ไตรมาส 3/2559
ไตรมาส 2/2559
ไตรมาส 1/2559
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ดาวน์โหลด
ประจำปี 2559
ไตรมาส 3/2559
ไตรมาส 2/2559
ไตรมาส 1/2559
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ดาวน์โหลด
ประจำปี 2559
ไตรมาส 3/2559
ไตรมาส 2/2559
ไตรมาส 1/2559
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ดาวน์โหลด
ประจำปี 2559
ไตรมาส 3/2559
ไตรมาส 2/2559
ไตรมาส 1/2559
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ดาวน์โหลด
ประจำปี 2557