TH / EN

นักลงทุนสัมพันธ์

การประชุมผู้ถือหุ้น

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

เอกสาร ดาวน์โหลด
*บริษัทได้จัดของว่างและเครื่องดื่มไว้รับรองผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาร่วมประชุม แต่ไม่ได้แจกของชำร่วย*
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560
รายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2560
รายละเอียดเกียวกับประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ
ข้อมูลของกรรมการอิสระผู้ทีได้รับมอบฉันทะเพือการประชุมผู้ถือผู้ถือหุ้น
รายละเอียดเบื้องต้นของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 1 (CHEWAW1) ซึ่ง จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิมทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น
แบบรายงานการเพิมทุน
ข้อมูลเกียวกับประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชีทีได้รับการเสนอชื่อให้ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท
ข้อบังคับบริษัททีเกียวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
ขั้นตอนการลงทะเบียน การมอบฉันทะ และ เอกสารทีจำเป็นทีต้องใช้ในวันประชุม
หนังสือมอบฉันทะ  
- หนังสือมอบฉันทะแบบ ก.
- หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
แผนทีสถานทีจัดการประชุมผู้ถือหุ้น

 

การเสนอคำถามล่วงหน้า, วาระการประชุม และการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

เอกสาร ดาวน์โหลด
หลักเกณฑ์การให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในการเสนอวาระการประชุมและการเสนอชื่อบุุคคลเพื่อรับเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯเป็นการล่วงหน้า
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561
แบบเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561
แบบเสนอชื่อกรรมการในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561

รายงานการประชุม

เอกสาร ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

 

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

เอกสาร ดาวน์โหลด
*บริษัทได้จัดของว่างและเครื่องดื่มไว้รับรองผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาร่วมประชุม แต่ไม่ได้แจกของชำร่วย*
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560
สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559
รายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2559
รายละเอียดเกี่ยวกับประวัติ วุฒิการศึกษา ประสบการณ์ทำงาน สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท การเป็นกรรมการในบริษัทอื่น ของกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อเพื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง
ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท
ข้อบังคับบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
ขั้นตอนการลงทะเบียน การมอบฉันทะ และ เอกสารที่จำเป็นที่ต้องใช้ในวันประชุม
หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. และ แบบ ข.
ข้อมูลของกรรมการอิสระผู้ที่ได้รับมอบฉันทะเพื่อการประชุมผู้ถือหุ้น จากผู้ถือหุ้น
แผนที่สถานที่จัดการประชุมผู้ถือหุ้น
หนังสือมอบฉันทะ  
- หนังสือมอบฉันทะแบบ ก.
- หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
- ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.